Suradnici i volonteri

U herbariju povremeno honorarno rade različiti suradnici, poput studenata Sveučilišta u Zagrebu, diplomiranih biologa ili osoba srodnih struka. Suradnici se zapošljavaju ovisno o dostupnim izvorima financiranja (putem projekata), no zainteresirane osobe mogu raditi u herbaru i kao volonteri.

Rad u zbirkama uključuje sve redovite aktivnosti koje se svakodnevno odvijaju u zbirkama. To se odnosi na restauraciju građe iz herbarijskih zbirki ZA i ZAHO ili na sređivanje i ulaganje novog materijala, što podrazumijeva i georeferenciranje nalazišta u bazi podataka Flora Croatica Database te digitalizaciju (skeniranje) herbarijskih listova.

Za dodatne informacije i eventualnu prijavu zainteresirane osobe mogu se javiti putem kontakt-forme, na e-mail adrese naših djelatnika (O nama – Djelatnici) ili osobno doći na dogovor na Marulićev trg 20, 2. kat. U slučaju osobnog dolaska, svakako je poželjno isti prethodno dogovoriti putem e-maila.

Tihana Vilović, mag. oecol.

Tihana Vilović, mag. oecol.

Djelatnica

Restauracija građe iz herbarijske zbirke ZA

2017./2018.

Kristina Bilić – Sistematizacija invazivnih vrsta hrvatske flore

Laboratorijska stručna praksa

Sistematizacija i digitalizacija vrsta roda Aurinia i vrsta Alyssum alyssoides (L.) L. i Odontarrhena muralis (Waldst. & Kit.) Endl.

Kristina Bilić – Sistematizacija invazivnih vrsta hrvatske flore

Marina Babić

Iva Betević Dadić

Emanuel Gaši

Daria Gmižić

Antonela Mandić

2016./2017.

Diplomski rad – Digitalizacija zbirke orhideja Botaničkoga zavoda u Zagrebu

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija vrsta Fagus sylvatica L., Aposeris foetida (L.) Less., Hacquetia epipactis (Scop.) DC. i Sanicula europaea L.

Martina Bešenić

Lucija Dujmović

Matea Rubinić

Zvonimir Vrbanec

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija crvotočina, preslica i papratnjača

Luna Pavlović
Ivan Džoja

2015./2016.

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija crvotočina, preslica i papratnjača

Iskra Mara Zubčić

Irena Migić

Jana Šopf – Digitalizacija herbarijskih primjeraka roda Adiantum

 Branka Hameršmit – Analize kvalitete slika i unapređenje digitalizacijskog procesa

Studenti Arhivistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kolegija Digitalizacija i migracija dokumenata – Digitalizacija dijela zbirke orhideja (Orchidaceae)