Suradnici i volonteri

Tihana Vilović

Djelatnica
mag. oecol., Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sistematizacija, digitalizacija, georeferenciranje

2017./2018.

Kristina Bilić – Sistematizacija invazivnih vrsta hrvatske flore

Laboratorijska stručna praksa

Sistematizacija i digitalizacija vrsta roda Aurinia i vrsta Alyssum alyssoides (L.) L. i Odontarrhena muralis (Waldst. & Kit.) Endl.

Kristina Bilić – Sistematizacija invazivnih vrsta hrvatske flore

Marina Babić

Iva Betević Dadić

Emanuel Gaši

Daria Gmižić

Antonela Mandić

2016./2017.

Diplomski rad - Digitalizacija zbirke orhideja Botaničkoga zavoda u Zagrebu

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija vrsta Fagus sylvatica L., Aposeris foetida (L.) Less., Hacquetia epipactis (Scop.) DC. i Sanicula europaea L.

Martina Bešenić

Lucija Dujmović

Matea Rubinić

Zvonimir Vrbanec

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija crvotočina, preslica i papratnjača

Luna Pavlović
Ivan Džoja

2015./2016.

Laboratorijska stručna praksa – Sistematizacija i digitalizacija crvotočina, preslica i papratnjača

Iskra Mara Zubčić

Irena Migić

Jana Šopf – Digitalizacija herbarijskih primjeraka roda Adiantum

 Branka Hameršmit - Analize kvalitete slika i unapređenje digitalizacijskog procesa

Studenti Arhivistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u sklopu kolegija Digitalizacija i migracija dokumenata – Digitalizacija dijela zbirke orhideja (Orchidaceae)